Shop

Baby Clinic, Hanoi Vietnam September 22nd morning

$575.00

HANOI, VIETNAM

GAO Studio

8-12pm

8-12h

Limited to 8 students

Lớp bao gồm 8 học viên

Drinks/Food served

Bao gồm đồ ăn nhẹ/nước uống

Meet/Greet/Baby Introductions/Pair Matchu

Đón tiếp/giới thiệu em bé mẫu/ ghép đôi học viên

Lighting Overview

Tổng quan về cách dùng đèn

Each student will work with another student to wrap newborns.

2 học viên sẽ làm việc với nhau trong việc quấn bé

We will 4-6 different wrap setups and variations if not more!

Sẽ có 4 -6 dáng quấn khác nhau với các set up khác nhau. Và có thể có thêm các set up khác

Additional wrapping elements provided – fluff, felt, flowers and more.

Được cung cấp các đạo cụ phục vụ việc quấn bé như vải quấn, lông, hoa….

Each student will photograph newborns wrapped using one single light and natural light.

Mỗi học viên sẽ được chụp em bé mẫu quấn kén sử dụng 1 đèn flash và ánh sáng tự nhiên.

Each student will be taught and directed on angles, white balance, camera settings, focal lengths.

Học viên sẽ được hướng dẫn cách chụp, góc chụp, cân bằng trắng, cách set máy ảnh…

Students will have experience wrapping, handling newborns and will be able to use images for their own portfolio.

Học viên sẽ được trực tiếp quấn bé, làm việc với bé cũng như là được sử dụng hình ảnh để quảng cáo cho mình

Ànd we will have translator

Sẽ có phiên dịch trong buổi học

Description

HANOI, VIETNAM

GAO Studio

8-12pm

8-12h

Limited to 8 students

Lớp bao gồm 8 học viên

Drinks/Food served

Bao gồm đồ ăn nhẹ/nước uống

Meet/Greet/Baby Introductions/Pair Matchu

Đón tiếp/giới thiệu em bé mẫu/ ghép đôi học viên

Lighting Overview

Tổng quan về cách dùng đèn

Each student will work with another student to wrap newborns.

2 học viên sẽ làm việc với nhau trong việc quấn bé

We will 4-6 different wrap setups and variations if not more!

Sẽ có 4 -6 dáng quấn khác nhau với các set up khác nhau. Và có thể có thêm các set up khác

Additional wrapping elements provided – fluff, felt, flowers and more.

Được cung cấp các đạo cụ phục vụ việc quấn bé như vải quấn, lông, hoa….

Each student will photograph newborns wrapped using one single light and natural light.

Mỗi học viên sẽ được chụp em bé mẫu quấn kén sử dụng 1 đèn flash và ánh sáng tự nhiên.

Each student will be taught and directed on angles, white balance, camera settings, focal lengths.

Học viên sẽ được hướng dẫn cách chụp, góc chụp, cân bằng trắng, cách set máy ảnh…

Students will have experience wrapping, handling newborns and will be able to use images for their own portfolio.

Học viên sẽ được trực tiếp quấn bé, làm việc với bé cũng như là được sử dụng hình ảnh để quảng cáo cho mình

Ànd we will have translator

Sẽ có phiên dịch trong buổi học